4 april 2023

De NPHD Kennis- en werkweek is net achter de rug, en wat was het weer inspirerend en motiverend. Er werden over allerlei thema’s ideeën uitgewisseld. We delen graag de highlights en presentaties met u.

Duurzaam beheer golfbanen versterkt (water)natuurnetwerk NPHD
In zijn presentatie ‘Duurzaam beheer – License to operate’ lichtte Niels Dokkuma, teammanager Duurzaam beheer bij de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, toe dat de golfsport vooroploopt in duurzaam beheer en dat golfbanen mede daardoor een grote bijdrage leveren aan het behoud en versterken van biodiversiteit. Golfbanen vormen hierdoor belangrijke ‘stepping stones’ tussen natuurgebieden. Het duurzaam golfbaanbeheer richt zich op het terugdringen van het gebruik van pesticiden, besparing en opslag van water en bescherming en versterking van de biodiversiteit. Klik hier voor de presentatie.

Na de presentatie van de NGF vertelde Rob Klomp van golfclub Rozenstein Wassenaar over de samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Samen hebben ze ervoor gezorgd dat de waterkwaliteit en ecologische waarden sterk zijn verbeterd. Klik hier voor een uitgebreid verslag.

Mooi om te horen hoe verschillende golfclubs al lange tijd bezig zijn met duurzaam beheer en de samenwerking die gezocht wordt met verschillende natuurorganisaties zoals IVN en overheden. Een ontwikkeling die we de Nederlandse Golf Federatie en Nationaal Park Hollandse Duinen graag stimuleren en uitbreiden. Daarom krijgt deze online bijeenkomst een vervolg. De vervolgbijeenkomst, met als thema biodiversiteit en water, zal plaatsvinden op maandagmiddag 5 juni 2023 op een golfbaan in Nationaal Park Hollandse Duinen. Wil je hierbij aanwezig zijn, neem dan contact op met Soet Huijbregts, programmamanager NPHD, jhuijbregts@hhdelfland.nl.

Bezoekersmanagement en recreatiedruk – resultaten onderzoek en vervolgstappen
Deze werksessie werd afgetrapt door Odette Hartgerink, Beleidsadviseur toerisme van de provincie Zuid-Holland. Het provinciaal recreatiebeleid zet de komende jaren in op bewegen, verweven en nieuwe bestemmingen. Toerisme zet in op waardevol toerisme in balans met de omgeving. Er wordt verder gekeken dan de economische impact alleen, juist ook de impact op de leefomgeving wordt meegenomen. Klik hier voor de presentatie.

Het beleid van de provincie sluit goed aan op de ambities en uitdagingen van NPHD om de balans te vinden tussen recreatie & natuur. Tinco Lycklama van Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd presenteerde de resultaten van het draagkrachtonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Provincie Zuid-Holland en Nationaal Park Hollandse Duinen naar bezoekersmanagement en recreatiedruk. Klik hier voor de presentatie.

Het draagkrachtonderzoek is een eerste stap en opmaat voor het verder uitwerken van strategieën voor bezoekersmanagement. We roepen onze partners dan ook op actief hieraan mee te werken, zodat we met elkaar tot slimme oplossingen komen. Heb je ideeën, neem dan contact op met Soet Huijbregts, programmamanager NPHD, jhuijbregts@hhdelfland.nl.

Samen werken aan stikstofreductie, een aanpak met bedrijven
Hoe werken we als partners van Nationaal Park Hollandse Duinen en bedrijven samen aan stikstofreductie? Hoe pakken we dat aan? En hoe zorgen we voor een link naar nationale programma’s zoals NPLG? Deze vragen werden besproken tijdens de sessie waar Leon van Ast, kwartiermaker van Circulair West, aftrapte met een presentatie over de Gebiedsgerichte aanpak stikstof. Klik hier voor de presentatie. Klik hier voor de Gebiedsgerichte aanpak.

De conclusie van de discussie die volgde: laten we gewoon beginnen! Pioniers, bedrijven die al bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen en Sustainable Development Goals, willen zich graag verbinden aan het nationaal park. Het is een sterk merk en economisch interessant. Bovendien kunnen bedrijven, in de bredere context van het nationaal park laten zien dat ze een bijdrage leveren aan behoud en ontwikkeling van de eigen leefomgeving.

In Westland is een eerste initiatief al gestart. De Hubklup heeft de ambitie om op termijn emissievrij strandpaviljoens te bevoorraden. Een initiatief dat wij als NPHD stimuleren en waar we met elkaar van willen leren. Op korte termijn zal dan ook een workshop plaatsvinden waar de lessons learned van de Hubklup worden gedeeld en waar we verder met elkaar in gesprek gaan om andere initiatieven op te starten. Wij roepen dan ook onze gemeentelijke partners en enthousiaste ondernemers op om mee te doen. Interesse en/of meer weten? Neem contact op met Tineke Hummelen, projectleider NPHD, thummelen@outlook.com.

Nationaal Park 3.0 met ruimte voor plant, dier én mens – is dit de toekomst?
Tijdens deze sessie stond een mensinclusief nationaal park centraal. Georgette Leltz, directeur NPHD, gaf een toelichting op de benadering Nationaal park 3.0 en hoe deze vorm een rol kan spelen om de biodiversiteitscrsis een halt toe te roepen. Natuur laat zich niet begrenzen en menselijke invloed ook niet. Natuur begint al bij de voordeur.

De belangrijkste vraag was misschien wel hoe we dit gedachtegoed naar het brede publiek kunnen brengen?  Of “Hoe komen mensen zelf in actie? Hoe wordt het park van iedereen?“.
Ander gedrag komt niet alleen door het instellen van een nationaal park. Mensen gaan hun gedrag pas veranderen als er beleving en verbinding met een gebied ontstaat. Dat kan voor sommigen een tochtje naar het strand zijn, voor anderen is het wandelen in het Zuiderpark in Den Haag.
Klik hier voor de presentatie.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht