We versterken op de lange termijn natuur, landschap en recreatie in het glastuinbouwgebied van het Westland. Door de groenblauwe dooradering uit te breiden langs historische waterstructuren zoals de Gantel en de Zweth en aan de Haagse kant bijvoorbeeld de Erasmusvaart, en aan te sluiten op de al gerealiseerde Poelzone (met Park-Poort), ontstaat een compleet casco dat aansluit op en deel uitmaakt van het ecologische en recreatieve netwerk van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Erasmusvaart
Dit project draagt bij aan een toekomstbestendig watersysteem, dat de gevolgen van klimaatverandering in 2050 kan opvangen en dat anticipeert op ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij is er ruimte voor ecologie, recreatief medegebruik en wonen aan het water.

Het resultaat is meer waterberging in de zone van de Erasmusvaart op plaatsen waar het kan en ook de ecologische waarde kan worden gegarandeerd. Onderzocht wordt of het poldersysteem kan worden getransformeerd naar het boezemsysteem waardoor de doorstroming verbetert. Met deze ecologische verbinding wordt ook invulling gegeven aan de doelen voor de Kaderrichtlijn Water.

Lees meer.