17 december 2019

In 2021 hopen we als één van de eerste parken de officiële status Nationaal Park Nieuwe Stijl te verkrijgen. Dit doen we vanuit de overtuiging dat het beschermen en versterken van natuur om nieuwe vormen van samenwerkingen vraagt. Daarbij moeten we over gemeente- en organisatiegrenzen heen kijken. En we moeten scherpe keuzes maken: wat past wel en wat past niet?

Om te zorgen dat de natuurhistorische, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het gebied Hollandse Duinen worden versterkt, zijn brede samenwerkingen nodig. Hierbij denken we vanuit een breed gebiedsperspectief waarbij we zoveel mogelijk partijen willen betrekken.

Nationaal Park Hollandse Duinen kent verschillende waarden en belangen zoals bijvoorbeeld de waterwinning in combinatie met Natura 2000 beheer en de cultuurhistorische verbindingen tussen kastelen en musea, die doorgaans goed samen gaan. Maar soms conflicteren belangen. Zo kan meer ruimte voor recreatie botsen met kwetsbare natuurwaarden. Of denk aan de stikstofdepositie die ook ons gebied niet ongemoeid laat. Juist doordat we deze spanningen inzichtelijk maken, kunnen we tot oplossingen komen die bijdragen aan onze missie: het beschermen en versterken van de natuur als onderdeel van de eigen gebiedsidentiteit.

In 2019 is het uitvoeringsprogramma van Nationaal Park Hollandse Duinen opgesteld

In maart presenteerden we dit programma tijdens een mini-symposium in Kasteel Duivenvoorde aan bestuurders en beleidsmakers uit het gebied. Bekijk hier het verslag van de bijeenkomst. Bij de uitvoering van dit programma zijn verschillende organisaties betrokken. Ook hebben we aangegeven dat we een kernteam vormen (bestaande uit Staatsbosbeheer, Provincie Zuid-Holland en Dunea) om een stevige impuls te geven aan het verkrijgen van de status. Samen zijn we verder vorm gaan geven aan de NPHD-ambities.

Zo werken we aan een herkenbaar gebied, waarbij je overal voelt en ziet dat je in Nationaal Park Hollandse Duinen bent. ‘Quick wins’ laten we daarbij niet liggen. Enkele voorbeelden:

  • Dit jaar begon met het faciliteren van de internationale campagne vanuit het Nationale Parkenbureau, onder meer met een persreis voor internationale influencers.
  • Daarnaast werd een eigen marketing- en communicatiestrategie vastgesteld, die onder meer de regionale zichtbaarheid met behulp van de gebiedspartners wil vergroten. Hiervoor is een toolbox ontwikkeld met afwegingscriteria om te toetsen of activiteiten, belevenissen passen bij het merk, speciale teksten en logovarianten van Nationaal Park Hollandse Duinen. Meer informatie leest u in dit artikel.
  • #Ontdek-campagne: deze is medio juli geïntroduceerd. In deze campagne vertellen bewoners uit het gebied –  via een interview of een film – welke waarde(n) een specifieke locatie in Nationaal Park Hollandse Duinen voor hen heeft. De vertellers zijn aangedragen door gebiedspartners. In het eerste kwartaal 2020 delen we de eerste productie via de social mediakanalen van Nationaal Park Hollandse Duinen. Delen wordt zeer gewaardeerd, want bij succes krijgt brengen we meerdere interviews en films uit.
  • Knooppunt Holland: met in augustus een Nationaal Park Hollandse Duinen ‘special’. Johan Overdevest fietste samen met Simone Weimans door Nationaal Park Hollandse Duinen. Een zeer goed bekeken uitzending. Niet gezien? Bekijk de uitzending.
  • Tot slot brachten we een publieksfolder voor Nationaal Park Hollandse Duinen uit. Meer informatie en details leest u in dit artikel.

Ook in 2020 gaan we onze brede samenwerking verder vormgeven

Een aantal belangrijke ontwikkelingen wil ik er graag uitlichten.

  • Opstellen Landschapsstrategie: vanuit het perspectief op de lange termijn (50 tot 100 jaar) wordt met een Landschapsstrategie invulling gegeven aan de ruimtelijke strategie op korte termijn (10 jaar). Rekening houdend met kernkwaliteiten, knelpunten en kansen op basis van beschikbaar onderzoek en relevante thema’s (klimaatverandering, kustveiligheid, etc). Dit document (verwachte oplevering medio 2020) levert belangrijke informatie (bijvoorbeeld op het gebied van begrenzing en zonering) voor de statusaanvraag. De Landschapsstrategie wordt verder vormgegeven met veel partners en groepen in het gebied.
  • Opstellen educatiestrategie: educatie speelt een belangrijke rol bij het verankeren in harten en hoofden van bezoekers, bewoners en ondernemers. Wat is de kern van educatie in Nationaal Park Hollandse Duinen? Experts van IVN en andere organisaties in het gebied brachten tijdens twee co-creatiesessies in beeld wat de stip op de horizon is en hoe dit gerealiseerd kan worden samen met partners. Uitkomsten zijn breder getoetst en verscherpt door een klankbordgroep. In het eerste kwartaal 2020 is de educatiestrategie voor Nationaal Park Hollandse Duinen klaar.
  • Statusaanvraag Nationaal Park Nieuwe Stijl: Provincie Zuid-Holland bereidt de officiële statusaanvraag voor. Dit is een uitdagend traject, want voor het verkrijgen van de status van een Nationaal Park Nieuwe Stijl zijn door het Rijk nog geen vaste criteria vastgesteld. Onderdeel van dit traject is consultatie van de stakeholders. Dit betekent persoonlijke bezoeken. Ook bereiden we een bestuurlijke bijeenkomst voor, naar verwachting in maart 2020. Met als gewenste resultaat: het behalen van de officiële status in 2021.

Samenwerking is een interactief proces

Heeft u een idee dat bijdraagt aan de NPHD ambities, mail gerust naar info@nationaalparkhollandseduinen.nl of neem contact op met één van de kernteamleden.

Ik ben trots op wat we dit jaar hebben bereikt en zie het nieuwe jaar voor Nationaal Park Hollandse Duinen met ambitie en goede zin tegemoet

Dat we weer mogen groeien in samenwerking die we zijn aangegaan, tot mooie resultaten komen en zo samen versterken, verbinden en verankeren wat waardevol is.

Maar nu eerst wens ik iedereen fijne feestdagen, met tijd voor familie en een frisse neus in de prachtige natuur van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Wim Drossaert
Voorzitter stichting Nationaal Park Hollandse Duinen

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht