13 mei 2020

Deskundige adviezen, inzicht in verschillende en vooral ook gedeelde belangen, kansen en risico’s, en vooral heel veel enthousiasme. Dat is wat we in de afgelopen maanden mochten ontvangen van al die organisaties die het Nationaal Park Hollandse Duinen een warm hart toedragen en meedenken en meedoen aan de ontwikkeling van het nationaal park.
Ook de komende maanden wordt er, weliswaar in aangepaste vorm vanwege corona-maatregelen, veel met elkaar gesproken én in het najaar ook besloten. Op maandag 6 juli en in het najaar vinden bestuurlijke bijeenkomsten plaats waarin we met elkaar bepalen hoe we het nationaal park in de komende jaren verder ontwikkelen. De landschapsstrategie en het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren worden vastgesteld, afspraken over samenwerking, financiering en besturing gemaakt. Begin december vindt de aanvraag plaats voor de officiële status van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Vanuit de educatiestrategie is een eerste project in gang gezet en er lopen initiatieven om vanuit het nationaal park bij te dragen aan de oplossing van de stikstofproblematiek. Daarover leest u hieronder meer.

Heeft u vragen over de projecten van Nationaal Park Hollandse Duinen of de statusaanvraag, neem dan contact met ons op via info@nphd.nl.

Educatiestrategie

Het beschermen van het gebied van Hollandse Duinen is mensenwerk. Om ervoor te zorgen dat de toekomstige beleidsmakers en besluitvormers nu al ambassadeur van het gebied worden is het belangrijk ze op jonge leeftijd kennis te laten maken met de bijzondere waarden. Daarom hebben we aan IVN gevraagd te verkennen op welke manier Nationaal Park Hollandse Duinen een plek kan krijgen in de lesprogramma’s die door de Natuur- en Milieu-educatiecentra van onze partners worden opgesteld. We gaan ervan uit dat in ieder geval in het aanbod voor de Haagse en Leidse scholen de lespakketten voor komend schooljaar worden verrijkt met informatie over Hollandse Duinen.

Stikstofdossier

Het zal niemand ontgaan zijn dat vorig jaar een uitspraak van de Raad van State ervoor zorgde dat de PAS-regeling beëindigd moest worden. Dat leidde ertoe dat de uitstoot van stikstof door diverse activiteiten op een andere manier aangepakt moest worden om de natuur en onze leefomgeving te beschermen. Zuid-Holland koos er in hun aanpak voor om samen met alle betrokken sectoren het gesprek aan te gaan en meer sporen parallel aan elkaar uit te zetten. Eén daarvan is de zogenaamde Gebiedsgerichte Aanpak. Nationaal Park Hollandse Duinen heeft daarin het initiatief genomen om in te zetten op het versterken van de kwetsbare Natura-2000 duinnatuur. Vooral voor de lange termijn is het creëren van bufferzones langs de duinen en het aanleggen van robuuste verbindingen cruciaal. In deze zones zal gezocht worden naar natuur-inclusief medegebruik zoals recreatie, wonen en circulaire landbouw. Uiteraard zal ook ingezet moeten worden op bronmaatregelen om de uitstoot te verminderen. Met onze benadering hopen we bij te dragen aan een oplossing voor dit maatschappelijke knelpunt.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht