We versterken de overgang van strand, duinen en strandwallen naar landgoederen en veenweide die in dit gebied nog zo mooi te beleven is. Vermindering van de barrièrewerking van infrastructuur (A4 en N44) maakt de landgoederen in dit gebied beter beleefbaar en herstelt ecologische relaties.

Parklandschap Duivenvoorde
Met de kwaliteitsimpuls voor Duivenvoorde vergroten we de ecologische en landschappelijke kwaliteit van de ’voortuin’ van het kasteel en ontstaat er een verlenging van de Voorlaan. De tuinder die er nu zijn bedrijf heeft gaat naar een andere locatie, waarna het gebied wordt heringericht tot natuurvriendelijk weidegebied. Hiermee worden de ecologische kwaliteiten van het gebied versterkt en wordt bijgedragen aan herstel van de ecologische relatie tussen de duinen en het veenweidegebied. Met het project brengen we ook de historische zichtlijnen vanuit het kasteel en de kasteeltuin terug. We sluiten bovendien aan bij omliggende recreatieve verbindingen, zodat het gebied recreatieve waarde krijgt voor de nieuwe woongebieden in de omgeving.

Robuuste ecologische verbinding Duin Horst & Weide
In deze ecologische corridor is het landschap van Nationaal Park Hollandse Duinen het minst aangetast en bestaan er goede kansen om de duinen weer met het Groene Hart te verbinden. Zo’n verbinding is belangrijk om isolatie van gebieden te voorkomen en soorten de kans te geven te bewegen tussen gebieden en regio’s. Hierdoor wordt de biodiversiteit vergroot. En het verbetert het woon-werkklimaat. Naast het realiseren van stapstenen en verbindingen richt dit project zich op het verminderen van de effecten van de doorsnijding door vijf grote barrières: de N44, spoorlijn Leiden – Den Haag, N447, de Vliet en de A4. Dit vraagt slimme en tijdige koppeling met ontwikkelingen die zich rond deze infrastructuur voordoen. Door de ecologische verbinding waar mogelijk te koppelen aan Parkways wordt de beleefbaarheid van natuur versterkt.