Tussen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee, in het zogenaamde Middengebied van Noordwijk, kunnen bewoners, bezoekers en kinderen naar verwachting vanaf 2022 genieten van een nieuw landschapspark met speeleiland. Met dit plan wil de gemeente niet alleen bezoekers verrijken met de bijzondere natuur en landschap, maar ook de ecologische verbinding versterken, zodat uiteindelijk de biodiversiteit van de lokale insectenpopulaties met kleine zoogdieren toeneemt.

Identiteit versterkt
Lopend door het gebied vallen twee dingen op. Het open zicht op de voor Noordwijk kenmerkende bollenvelden blijft behouden. Ook de bijzondere steilrand (duinrand) met een diversiteit aan bomen is bewaard gebleven. Deze steilrand is een belangrijk overgangsgebied tussen de hoger gelegen duinen en de lager gelegen afgegraven bollenvelden. Ze verbindt twee belangrijke Natura 2000 duingebieden en dient als ecologische verbindingszone. Met de ontwikkeling van het landschapspark wordt de overgang tussen deze steilrand en bollenlandschap verstrekt en daarmee de eigen identiteit.

Bijzondere natuurlijke elementen
Bij de waterpartijen die onderdeel vormen van het landschapspark, maar zeker ook van het speeleiland, is gebruik gemaakt van het gebiedseigen kwelwater. De informatiepanelen in het gebied wijzen de bezoeker op dit bijzondere watersysteem.
Naast de waterstructuur zijn ook de natuurlijke aanwezige variatie in grondsoorten en de aanwezige vegetatie meegenomen in de ontwikkeling van dit gebied. Zo is gevarieerde inheemse en gebiedseigen beplanting toegepast. Bestaande fruitbomen zoals leiappels en leiperen blijven staan, net als de vele aanwezige braamstruiken.

Dieren
Het is de verwachting dat het nieuwe park veel insecten en zoogdieren aantrekt. Bij de ontwikkeling is daar rekening mee gehouden door de foerageerlijnen van de aanwezige diersoorten in stand te houden of te versterken. Ook bijen krijgen vrij spel op het bijenlint. De aanwezige ondergrondse waterleiding van Dunea wordt ingezaaid met bloemrijk gras en zal daarmee vele bijen aantrekken.

Speeleiland
In het zuiden van het plangebied ligt het speeleiland waar kinderen in en met de natuur kunnen spelen. Zo kent het speeleiland een ruige, spontane vegetatie, natuurlijke slootoevers en natuurlijke speelvoorzieningen zoals een waterdelta en takkenhutten.

Een gezonde beleving
Een speeleiland om de hoek van het eigen huis moedigt kinderen aan om de natuur te ontdekken. En vies worden mag!  Op de stapstenen over het water, bij de waterpomp of de rots klif. Het biedt tevens een uitdaging om actief te bewegen, bijvoorbeeld op het scheepswrak of de uitkijktorens met glijbanen, klimnetten en touwbruggen. Een positieve bijdrage aan de gezondheid van de jeugd.

De aanwezigheid van een park zorgt voor een verbeterde leefomgeving en stimuleert omwonenden om naar buiten te gaan. Zo gaat de vitaliteit van volwassenen vooruit door te recreëren in het landschapspark. Wandelend op de wandelpaden die door het gebied lopen of fietsend langs het park. En wie nog genoeg energie over heeft kan sporten op een van de buitensporttoestellen.

Bijdrage aan Nationaal Park Hollandse Duinen
De ontwikkeling van het landschapspark in Noordwijk is voor het Nationaal Park een waardevolle bijdrage aan de beleefbaarheid van het landschap tussen duin en bollenvelden. Het versterkt de natuur en maakt het ook zichtbaar door uitleg te geven over de kwelstromen en steilrand.