17 december 2019

Het is intussen meer dan bekend: teveel stikstof is slecht voor de natuur. Het zorgt ervoor dat unieke plantengroei wordt overwoekerd. Zonder ingrijpen, verdwijnen planten en uiteindelijk ook de dieren. Nationaal Park Hollandse Duinen staat voor natuurkwaliteit, maar is ook verbinder en denkt daarom graag mee in oplossingen.

In de afgelopen dertig jaar is de stikstofuitstoot weliswaar gehalveerd, maar er is nog een lange weg te gaan om de stikstof weer naar een voor de natuur gezond niveau te krijgen. De beheerders in het gebied beschermen en beheren unieke en waardevolle duingebieden, waaruit bovendien ook uw drinkwater wordt geleverd. Ook de Natura 2000-duingebieden van Hollandse Duinen hebben last van teveel stikstof(neerslag).

Je kunt stikstofoverschot niet ‘weg beheren’
De afgelopen jaren zijn beheermaatregelen getroffen die het effect van stikstofoverschot op de natuur verzachten, zoals afgraven (voor verstuiving) en begrazing (met schapen, runderen en paarden) en met succes. Daarvan is de grens nu wel bereikt. Alleen werken aan de oorzaak – de uitstoot terug dringen – kan nog substantiële verbetering geven.

Samen de natuur Versterken door het te Verbinden
Het past bij Nationaal Park Hollandse Duinen om te staan voor natuurkwaliteit, maar ook voor oplossingen. Het ambitiedocument dat ruim 40 partners omarmd hebben, geeft daar alle aanleiding toe. Daarin schreven we onder meer dat we:

  • een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat willen bieden. Gezonde natuur is daarvoor een belangrijke bouwsteen;
  • samen de natuurkwaliteit in agrarisch gebied willen verbeteren;
  • robuuste ecologische verbindingszones willen realiseren om met voldoende uitwisseling tussen kust en binnenland de biodiversiteit ook op lange termijn te verbeteren dan wel in stand te houden.

Samen oplossen
Aanleg van robuuste ecologische verbindingen kunnen een dubbelfunctie krijgen: naast versterking van de biodiversiteit in de regio kan het een buffer vormen voor de meer kwetsbare delen van Europees beschermde natuur. Ook meer groen in de stad kan de bescherming bieden die nodig is. Nationaal Park Hollandse Duinen staat voor een gebiedsgerichte aanpak en biedt aan om samen met gebiedspartners hier de schouders onder te zetten.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht