14 mei 2020

In de afgelopen maanden ontvingen we heel veel waardevolle input voor de landschapsstrategie die ik voor Nationaal Park Hollandse Duinen mag ontwikkelen. Zo vroegen we onder meer aan bestuurders van de verschillende gemeenten en partnerorganisaties naar hun ideeën, korte- en langetermijnvisie en hun aandachtpunten voor de strategie. In de komende weken zetten we op basis van alle input flinke stappen vooruit, zodat we op 6 juli de landschapsstrategie aan alle partners kunnen presenteren.

Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD) herbergt bijzondere waarden van natuur, landschap, recreatie en erfgoed. Vanaf de duintoppen ligt de oneindige zee aan je voeten, maar ook de (uitbreidende) stad is dichtbij. Het gebied is ook van strategisch belang voor onze kustveiligheid en drinkwatervoorziening.  Om de natuurwaarden te behouden, te ontwikkelen en tegemoet te komen aan toekomstige uitdagingen, Is de landschapsstrategie van groot belang.

Spreiding van recreatie

Met een nog steeds groeiend inwoneraantal in de Randstad is de recreatieve druk groot. Veel bestuurders en partijen zien naast bescherming van de natuur de spreiding van recreanten en toeristen als éen van de belangrijkste opgaven. Met een logische route en goede samenwerking met de recreatieve sector kun je recreanten sturen naar minder bekende natuurgebieden of erfgoediconen binnen het Nationaal Park.  Nationaal Park Hollandse Duinen kan daarmee bijdragen aan een groeiend recreatief aanbod. Nationaal Park Hollandse Duinen wordt gezien als een sterk merk in wording. Ruimte voor lokale identiteit wordt door partijen belangrijk gevonden.

Zeespiegelstijging en kuststrook

Voor kustveiligheid is het belangrijk dat de duinen meegroeien met de zeespiegelstijging. Dat biedt ook kansen voor natuur. Door meer ruimte te geven aan natuurlijke processen zoals verstuiving van zand en duinvorming kan een dynamische overgangszone tussen zee en duin ontstaan, van waaruit zand dieper de duinen in wordt getransporteerd. Dit draagt bij aan een robuuster natuurlijk systeem en zorgt tegelijkertijd voor het waarborgen van de kustveiligheid op de lange termijn.

Verbinden

Nationaal Park Hollandse Duinen gaat niet alleen over de duinen zelf maar richt zich ook nadrukkelijk op het gevarieerde achterland, met zijn landgoederen, bollenvelden, steden en tuinbouwgebieden. Voor behoud en versterking van de natuur binnen het Nationaal Park is het van belang ook de natuurwaarden achter de duinen verder te versterken en de natuur- en groengebieden onderling beter met elkaar te verbinden. Verbindingen die overigens net zo goed voor de recreant van grote waarde zijn en de recreatiedruk in de toekomst kan gaan spreiden.

Strategie

Nu diverse gemeenten en partnerorganisaties hun ideeën hebben kunnen geven wordt er tot eind juni door gewerkt aan de landschapsstrategie. In de eerste weken van juni kunnen bestuurders en partners reageren op de conceptstrategie. De landschapsstrategie wordt op 6 juli gepresenteerd tijdens de bestuurlijke bijeenkomst en natuurlijk daarna ook gepresenteerd in een volgende uitgave van deze nieuwsbrief.

Namens het kernteam Nationaal Park Hollandse Duinen,

Abe Veenstra
landschapsarchitect

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht