2 juli 2024

Wat kunnen we waar aan recreatie toestaan zonder dat de beschermde natuur in gevaar komt? Beheerders van natuurgebieden maken die afweging tussen recreatie en natuur zorgvuldig en op basis van expertise en onderzoek, elk voor hun eigen terrein. In Nationaal Park Hollandse Duinen is behoefte aan inzicht in deze verdeling voor het hele gebied. Steeds meer ruimtelijke projecten moeten een goede inpassing krijgen. Nieuw ontwikkelde recreatie- en profielenkaarten bieden een solide basis voor een gesprek op basis van feiten en een aanzet tot meer.

Praatplaten voor beheerders
De grootste terreinbeheerders binnen NPHD, Dunea en Staatsbosbeheer, hebben samen met provincie Zuid-Holland gecombineerde recreatie- en natuurprofielen ontwikkeld voor alle Natura 2000-gebieden in NPHD. Bovendien hebben ze die profielen in duidelijke kaarten zichtbaar gemaakt en getoetst bij andere natuurbeheerders in het gebied. Op die kaarten kun je zien hoe de recreatiedruk in een gebied is verdeeld, van ‘intensief’ tot ‘natuur voorop’. Bij die indeling spelen o.a. bezoekersintensiteit, vormen van recreatie, aanwezigheid van voorzieningen en hondenbeleid een rol. Bovendien is op de kaarten zichtbaar op welke plekken zeldzame, bedreigde en recreatiegevoelige natuur zich bevindt. Door deze beide zoneringen over elkaar heen te leggen, krijg je aandachtspunten snel helder. Dat is een goed startpunt voor een dialoog op basis van de feiten. Het zijn perfecte praatplaten voor elke terreinbeheerder die actief is in NPHD en daarbuiten.

Recreatie op NPHD-schaal aanpakken
De natuurprofielenkaart laat zien dat niet alles overal kan. Gecombineerd met de huidige recreatieve inrichting komen knelpunten voor nu en de toekomst naar voren. Als we de druk op de natuur willen verlagen met behoud van de beleving van bezoekers, moeten we recreatie op de juiste schaal aanpakken, over individuele beheergrenzen heen.
Uit analyse van de recreatie- en natuurprofielen van de Natura 2000-gebieden blijkt dat recreatie al grotendeels is ingericht op het beschermen van zeldzame en kwetsbare natuur. De kaarten laten zien dat hier geen ruimte is voor nieuw recreatie-aanbod zonder die natuur aan te tasten. Omdat de bevolking en het toerisme in NPHD groeien, is het dan ook steeds belangrijker om nieuwe natuur- en recreatiegebieden te realiseren.
De opstellers van deze profielen doen aanbevelingen voor de partners in NPHD om het bezoekersmanagement verder te ontwikkelen. Zo kunnen ze de kaarten ook gaan maken voor nieuwe bufferzones, parkpoorten en toekomstige recreatieve routenetwerken.

Klik hier voor het volledige rapport.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht