9 juli 2020

De landschapsstrategie voor Nationaal Park Hollandse Duinen is maandag 6 juli gepresenteerd aan de bestuurders van alle partnerorganisaties. Vooraf is een schriftelijke en online-consultatieronde gehouden, waarvan veel partners gebruik maakten. Klik hier voor de presentatie over de landschapsstrategie.

De strategie voor het Nationaal Park berust op drie pijlers: de ontwikkeling van rijke natuur, een sterke gebiedsidentiteit en een gastvrij park. Uit de consultatieronde bleek dat veel partijen dat zien als een helder profiel voor het park waar ze mee aan de slag kunnen.

Zonering

Met de Landschapsstrategie zetten we de koers uit voor de ruimtelijke ontwikkeling van het Nationaal Park. Onderdeel van de strategie zijn maatregelen voor de korte termijn, maar er worden ook nadrukkelijk ambities voor de lange termijn in meegenomen, 2050 en verder. De Landschapsstrategie is bedoeld om de ruimtelijke structuur van het Nationaal Park voor de regio te verbeelden. Een heldere recreatiezonering is hiervoor een belangrijk sturingsmechanisme. De recreatiezonering maakt helder waar het drukker kan en mag worden en waar beter niet.

Natuur

De insteek om te zorgen voor robuuste, veerkrachtige natuur in een gebied met een zeer hoge recreatieve druk, wordt gedeeld. Meer biodiversiteit is van groot belang naast het verbinden van de natuurgebieden geven partners aan. In de nieuwe versie van de Landschapsstrategie wordt gesproken over rijke in plaats van robuuste natuur. Om te zorgen dat verschillende planten- en diersoorten de ruimte krijgen is de ambitie van de strategie om in het achterland meer bos, meer moeras en open water en meer bloemrijke graslanden te realiseren.

Ontwikkellocatie Valkenburg

De conceptstrategie vermeldt tien strategische projecten in de ontwikkeling van het Nationaal Park. Drie algemene rondom de parkstructuur: Parkways, toegangspoorten en huisstijl. En zeven (deel)gebiedsgerichte projecten: de zeewaartse ontwikkelingszone, de binnenduinrandzone, de corridor Duin, Horst en Weide,  de omgeving projectlocatie Valkenburg, de zuidelijke stadsrand Den Haag,  een groen casco voor het Westland en het Oosterduinse meer. Uit de consultatieronde blijkt dat vooral ontwikkellocatie Valkenburg hoog op het lijstje van bestuurders staat. Dit gebied heeft nu nog weinig aantrekkingskracht, maar wel veel potentie om een interessante nieuwe bestemming te worden voor het Nationaal Park. Het vereist een integrale aanpak waarin natuur, recreatie, waterwinning en erfgoed een plek krijgen.
Partners zien ook de ontwikkeling van de binnenduinrandzone als een waardevol strategisch project. Het biedt de kans veel recreatieve druk op te vangen en een bufferzone te creëren voor stikstofdepositie.

Parkenroutes en poorten

Naast strategische projecten blijkt er vooral ook behoefte te zijn aan gezamenlijke, concrete projecten voor de korte termijn. Genoemd zijn de ontwikkeling van aantrekkelijke en herkenbare routes binnen een parkenstructuur (Parkways) en van toegangspoorten. In de landschapsstrategie zijn de hoofdroutes en de conceptlocaties van de toegangspoorten bepaald.
Voor de parkways geldt dat het niet zozeer nieuwe routes zijn als wel een kwalitatieve upgrade van veelal bestaande routes: aantrekkelijker, comfortabeler, beter landschappelijk ingepast, meer continu etc. De Poorten zijn nieuwe ontwikkelingen, waarbij met de komst van deze nieuwe entrees tegelijk ook een kwalitatieve impuls voor het gebied ter plekke te realiseren: verbeteren van landschap, natuur en recreatieve mogelijkheden.

Definitieve versie

De Landschapsstrategie zal de komende weken worden aangepast tot een definitieve versie. Deze versie geeft ook antwoord op andere vragen uit de consultatieronde, zoals over de uniforme uitstraling van routes, en de zorg of de hoofdroutes de recreatieve druk aankunnen.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht