22 november 2021

Op 1 oktober ontvingen we een brief van het ministerie van LNV over de voortgang van de officiële statusaanvraag die we in december vorig jaar hadden ingediend. Het ministerie gaf op dat moment aan dat zij nog geen uitsluitsel kon geven over de statusaanvraag omdat er sprake is van een overgangsperiode die invloed heeft op het toetsingskader: formeel zijn de bepalingen van de Wet natuurbescherming van kracht en informeel wordt toegewerkt naar de ambities zoals beschreven in de standaard Nationale Parken. Medio 2022 verwacht het ministerie van LNV over het nieuwe toetsingskader te beschikken.

Begin oktober beschikten wij nog niet over het advies dat de beoordelingscommissie voor de zomer had opgesteld. Inmiddels is het advies openbaar gemaakt en kunnen we gaan starten met het overleg met het ministerie. Omdat de commissie die het ministerie van LNV adviseert ook op basis van de huidige wetgeving overwegend positief is over de statusaanvraag van Hollandse Duinen, is namelijk begin oktober afgesproken dat LNV en NPHD met elkaar gaan verkennen of en zo ja, welke aanpassingen er nodig zouden zijn om de status op korte termijn te verlenen. De verkenning richt zich in beginsel op een betere onderbouwing van de begrenzing. We waarderen het dat de minister eerder in haar verklaring heeft aangegeven dat zij het belang en de urgentie onderschrijft om de kwaliteiten van Hollandse Duinen te behouden en te versterken, en dat ze Hollandse Duinen zal ondersteunen bij het realiseren van het uitvoeringsprogramma.

We streven dezelfde doelen na: bescherming van de waardevolle natuur. Wij geloven dat je dat in deze tijd alléén samen met gebiedspartners kunt doen. Door het gebied waar je naar kijkt om natuur te beschermen groter maakt, is er immers ook meer natuur te vinden. Het hele gebied toekomstbestendig maken en beschermen onder druk van bevolkingsgroei, dat kan alleen samen. Deze tijd vraagt om een andere benadering van natuurbescherming en die brengen wij in de praktijk. Samen met u, samen met alle andere partners die zich inzetten voor dit bijzondere en waardevolle gebied.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht