Vrijdag 8 november vierden we de opening van een nieuw fietspad, start van het bijenlint en de verstevigde Meerpolderdijk in Zoetermeer. De natuur is hierbij zeker niet vergeten.

Zo zijn de bermen van dit nieuwe fietspad ingezaaid met bijvriendelijk bloemzaad. Met hulp van de kinderen uit groep 4 van basisschool de Watersnip. Dit bijenlint zorgt voor voldoende voedsel voor de bijen én voor kleurrijke bermen.

De duinen zorgen voor ons. Wij zorgen voor de duinen

De duinen zijn belangrijk voor ons water maar ook voor de biodiversiteit. In de duinen tussen Monster en Katwijk zuivert Dunea het water. Beschermd door prachtige natuur. De relatie duinen en de Meerpolder is door de klimaatverandering nog belangrijker. Soorten van koudere gebieden moeten kunnen ‘migreren’ en onze natuurgebieden moeten bereikbaar zijn voor nieuwe soorten. Het bijenlint is daarvoor een mooie start. Vanuit het ‘Econetwerk Hollandse Banen’ worden in de toekomst nog meer bijenlinten langs fietsroutes in de regio gerealiseerd. Deze vormen een natuurlijke verbinding tussen Zoetermeer en de duinen.

Groene verbindingen

De aanleg van het bijenlint naast het nieuwe fietspad in de Meerpolder levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van onze ambitie ‘verbinden van groene gebieden’. Door zogenaamde bijenlinten of ecologische verbindingen, kunnen planten en dieren zich verplaatsen. Als dit niet kan, door bijvoorbeeld grote barrières zoals een snelweg, raken gebieden geïsoleerd. De populaties planten en dieren zullen – door gebrek aan uitwisseling met andere groepen – hierdoor uiteindelijk minder vitaal worden en dat willen we niet. Ook onze soortrijke duinen hebben veel te bieden: onze belangrijke ‘bron-populaties’ kunnen met de juiste ecologische verbindingen het achterland weer bevolken. Een ontwikkeling die ook de kwaliteit van het landschap helpt te verbeteren.

Hoogheemraad Sjaak Langeslag, wethouder Jakobien Groeneveld en Georgette Leltz (Dunea & Nationaal Park Hollandse Duinen) openen het nieuwe fietspad

Mooie samenwerking

Het nieuwe fietspad, start van het bijenlint en een verstevigde Meerpolderdijk is gerealiseerd door de samenwerking tussen Gemeente Zoetermeer, Dunea, Hoogheemraadschap Rijnland en Landschapstafel Duin, Horst en Weide.